Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Fredag 20 September 2019


ERSÄTTNING VID AVBROTT

 

Tack vare att vi har ett modernt och väl underhållet elnät har vi ytterst sällan långvariga avbrott.

Om du trots allt skulle bli helt utan el under en sammanhängande period om minst tolv timmar har du rätt till ersättning. Då handlar det om en minskning av den årliga nätavgiften med 12,5%, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Om du drabbas av tjugofyra timmars avbrott eller mer stiger ersättningen med 25 % för varje påbörjad tjugofyratimmarsperiod. Dock högst 300% av din beräknade årliga nätkostnad.

Vilka omfattas av avbrottsersättning?

Ersättningen omfattar alla kunder som har anläggningar anslutna till vårt elnät. För att få ersättning måste du som kund ha uppfyllt dina åtaganden enligt de allmänna avtalsvillkoren för ditt avtal.

När gäller avbrottsersättning?

Avbrottsersättning gäller om tolvtimmarsvillkoret är uppfyllt, mätt från den tidpunkt som du anmälde avbrottet fram till dess att elen kom tillbaka. Vid omfattande elavbrott som berör många kunder och där information har gått ut i massmedia eller på annat sätt blivit offentliggjord behövs ingen felanmälan.

Avbrottsersättning gäller inte

Avbrottsersättning gäller inte när vi inte råder över situationen. Till sådana situationer räknas till exempel sabotage, krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet eller annan händelse av exceptionell karaktär som vi inte kunnat förutse och vars effekter vi rimligen inte kunnat undanröja.

Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.

Hur räknas tiden för avbrottet?

Om elen kommer tillbaka enstaka stunder (kortare än två timmar) under ett avbrott som pågår under en lång tid räknas det inte som återställd leverans.

Hur får du avbrottsersättning?

Du får en minskning av den fasta elnätkostnaden på en kommande faktura, inte senare än sex månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet.