Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Augusti 2019

 

Ersättningsvillkor för inmatning vid högspänning

För anslutning och överföring av el inom nätområde Hofors respektive Torsåker som innehas av Hofors Elverk AB.

Avgifterna gäller från och med 2003-01-01 och beräknas årsvis enligt punkterna A-F:

A. Ersättningsreduktion Nät Hofors Nät Torsåker

 • Fast avgift,

Nät Hofors 8 850 kr, nät Torsåker 8 850 kr.

B. Ersättningar

 • Prima årseffekt, ersättning.

Nät Hofors 26 kr/kW, nät Torsåker 26 kr/kW

 • Prima höglasteffekt, ersättning.

Nät Hofors 72 kr/kW, nät Torsåker 82 kr/kW

 • Energiersättnig för överförd energi

Under höglasttid: nät Hofors 1,1 öre/kWh,
nät Torsåker 1,1 öre/kWh.

Övrig tid: nät Hofors 0,7 öre/kWh, nät Torsåker 0,7 öre/kWh

C. Höglasttid

 • Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december.
 • Vardagar är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan infalla måndag-fredag, betraktas ej som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

D. Debitering och debiteringseffekt

 • Fast avgift krediteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
 • Årseffektersättning debiteras månadsvis med en tolftedel av ersättningen enligt B1, för den avtalade prima årseffekten.
 • Höglasteffektersättning debiteras månadsvis under höglastmånaderna med en femtedel av ersättningen enligt B2, för den avtalade prima höglasteffekten.
 • Energiersättning debiteras månadsvis med energiersättning enligt B3 för under månaden inmatad energi.

E. Inmatad effekt

 • Den under året inmatade prima årseffekten anses vara medelvärdet av två timeffekter var och en från skilda månader. De timeffekter som avses är de medeleffekter under en timme som inträffar samtidigt som nätägaren har sina högsta utttagna medeleffekter för årseffekt hos regionnätbolaget.
 • Den under året inmatade prima höglasteffekten anses vara medelvärdet av två timeffekter var och en från skilda höglastmånader. De timeffekter som avses är de medeleffekter under en timme som inträffar samtidigt som nätägaren har sina högsta uttagna medeleffekter för höglasteffekt hos regionnätbolaget.
 • Definition av prima årseffekt och prima höglasteffekt enligt punkt E1 och E2 användes vid beräkning av underskridande av prima effekt enligt F.

F. Underskridande prima effekt

 • Om den avtalade prima effekten för nätområdet underskrides samtidigt som nätägaren överskrider sin abonnerade årseffekt och/eller höglasteffekt hos regionnätbolaget, skall HKKB ersätta nätägaren med regionnätbolagets straffavgift. Ersättningen skall dock begränsas till det lägsta av beloppen för brist i prima effekt respektive för nätägarens överskridande mot regionnätsbolaget vad avser årseffekt och/eller höglasteffekt.