Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Fredag 20 September 2019


ÖVERVAKNINGSPLAN

Elnätsföretagen är skyldiga att upprätta en övervakningsplan.

Planen beskriver hur nätföretaget och övriga delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elhandelsmarknaden.

Hofors Elverk AB ansvarar för att övervakningsplanen efterlevs i det egna bolaget och koncernen.  Av övervakningsplanen framgår att vi ska identifiera eventuella diskriminerande beteenden gentemot övriga aktörer samt informera och utveckla våra medarbetare i dessa frågor. 

En årlig rapport om vidtagna åtgärder skickas till Energi-marknadsinspektionen. Planen är offentlig och därmed tillgänglig för alla.

Här kan du ladda ner ÖvervakningsplanenPDF (pdf, 133 kB) (pdf)