Hofors Elverk
Varning elektricitet

Märkning vid installation av produktionsanläggningar

Regler för uppmärkning vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion från sol, vind och vatten.

Kundanläggningar ska märkas enligt föreskrifter, standards och SEK handbok 444 samt enligt Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet‐ALP.

Oberoende om anläggningen är direktmätt eller strömttransformatormätt ska uppmärkning av elproduktion ske i huvudledningsschemat, i direkt anslutning till elmätaren och vid elkopplaren för elproduktionen. Det måste tydligt framgå var i anläggningen elkopplaren för produktionen sitter och internt utgående grupper bör också märkas med ”Varning bakspänning”.

Varningsskylt som informerar om att en produktionsanläggning är ansluten till anläggningen ska finnas. Skylten ska visa vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen. I de fall anläggningens huvudbrytare används som brytare för produktionsanläggningen ska den vara märkt med skylt ”Elkopplare för produktionsanläggning”. Se exempel på skylt nedan i dokumentet.

 

Elkopplare märkning

 

Det ska även finnas en skylt med ”Varning bakspänning” enligt exempel nedan. Det ska tydligt framgå på skylten var man kan bryta anläggningen och brytaren skall alltid vara åtkomlig för Hofors Elverks personal.

 

Varning bakspänning
glödlampa