Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 27 Maj 2019

Gemensamma regler EL-TELE vid markarbeten

När schaktnings- sprängnings- eller markundersökningsarbeten planeras:

 • Begär ledningsanvisning av såväl Telia som Hofors Elverk och Hofors Energi. För att du skall vara säker på att få ledningarna utsatta i tid - begär utsättning 2-3 arbetsdagar före igångsättning.
 • Vid beställningstillfället skall schaktentreprenören och beställaren komma överens om vem som skall begära ledningsanvisning.
 • Ledningsanvisning kan ske på 3 olika sätt
 1. muntligt - om ledningsägaren saknar ledningar i närheten av den plats där arbete skall ske,
 2. skriftligt genom överlämnande av kopia av gällande ledningskarta och
 3. genom utsättning vilket innebär att lednigsägaren markerar ledningarnas läge med hjälp av käppar eller med sprayfärg direkt på marken. Vid utsättning skall den som begärt utsättningen finnas på platsen.
 • Schaktning med grävskopa eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk skall utföras med största försiktighet. Om inget annat meddelats gäller grävnings-förbud 1 meter utanför ytterkant på ledningsstråket.
  Lokala bestämmelser kan innebära andra avstånd.
 • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter ledningsägarens anvisningar.
 • Flyttning av ledning får endast utföras av ledningsägarens personal. Ledningen skall förses med skydd och eventuellt stöd.
 • Vid konstaterad eller misstänkt skada ska du genast kontakta tänkbara ledningsägare. Stanna kvar och bevaka! Om personskada uppstått behöver du larma ambulans!

OBS! En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG!

RÖR DEN INTE OCH GÅ INTE NÄRA DEN!