Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Tisdag 23 Januari 2018

Gemensamma regler EL-TELE vid markarbeten

När schaktnings- sprängnings- eller markundersökningsarbeten planeras:
  • Begär ledningsanvisning av såväl Telia som Hofors Elverk och Hofors Energi. För att du skall vara säker på att få ledningarna utsatta i tid - begär utsättning 2-3 arbetsdagar före igångsättning.
  • Vid beställningstillfället skall schaktentreprenören och beställaren komma överens om vem som skall begära ledningsanvisning.
  • Ledningsanvisning kan ske på 3 olika sätt
a muntligt - om ledningsägaren saknar ledningar i närheten av den plats där arbete skall ske,
b skriftligt genom överlämnande av kopia av gällande ledningskarta och
c genom utsättning vilket innebär att lednigsägaren markerar ledningarnas läge med hjälp av käppar eller med sprayfärg direkt på marken. Vid utsättning skall den som begärt utsättningen finnas på platsen.
  • Schaktning med grävskopa eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk skall utföras med största försiktighet. Om inget annat meddelats gäller grävningsförbud 1 m utanför ytterkant på ledningsstråket. Lokala bestämmelser kan innebära andra avstånd.
  • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter ledningsägarens anvisningar.
  • Flyttning av ledning får endast utföras av ledningsägarens personal. Ledningen skall förses med skydd och eventuellt stöd.
  • Vid konstaterad eller misstänkt skada - Kontakta genast tänkbara ledningsägare. Stanna kvar och bevaka! Om personskada uppstått - larma ambulans!

OBS! En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG! RÖR DEN INTE! GÅ EJ NÄRA!