Du är här:

Mikroproduktion från sol, vind & vatten

För att säkerställa god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät, gäller vissa tekniska villkor för installation av elproduktionsanläggningar.

Installera produktionsanläggningar

Tekniska anvisningar och råd vid anslutning, lågspänning.

  • All installation av produktionsanläggningar är anmälningspliktig mot nätleverantören och ska utföras och anmälas av behörig elinstallatör.
  • All utökning av produktionseffekten, kompletteringar och utökning av batterier och solceller ska föregås av en föranmälan samt installeras av behöring elinstallatör. Detta för att bibehålla en god elkvalitet och inte överbelasta elnätet.
  • Produktionsanläggningar ska vara fast installerade.

Märkning och omkoppling/komplettering av brytare ska vara utförda innan vår personal kommer och byter elmätaren. Det är viktigt att detta är genomfört på ett korrekt sätt för att vi ska kunna godkänna anläggningen. Utan godkännande får elproduktionen inte anslutas till elnätet innan kompletteringsåtgärder är utförda.

Läs mer om installation av produktionsanläggning. Pdf, 385.7 kB.