Märkning vid installation av produktionsanläggningar

Regler för uppmärkning vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion från sol, vind och vatten.

Kundanläggningar ska märkas enligt föreskrifter, standards och SEK handbok 444 samt enligt Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet‐ALP.

Oberoende om anläggningen är direktmätt eller strömttransformatormätt ska uppmärkning av elproduktion ske i huvudledningsschemat, i direkt anslutning till elmätaren och vid elkopplaren för elproduktionen. Det måste tydligt framgå var i anläggningen elkopplaren för produktionen sitter och internt utgående grupper bör också märkas med ”Varning bakspänning”.

Varningsskylt som informerar om att en produktionsanläggning är ansluten till anläggningen ska finnas. Skylten ska visa vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen. I de fall anläggningens huvudbrytare används som brytare för produktionsanläggningen ska den vara märkt med skylt ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

Skylt med information om elkopplare för produktionsanläggning

Skylten elkopplare för produktionsanläggning, ska bestå av en gul rektangulär skylt med texten elkopplare för produktionsanläggning.

Det ska även finnas en skylt med ”Varning bakspänning”. Det ska tydligt framgå på skylten var man kan bryta anläggningen och brytaren skall alltid vara åtkomlig för Hofors Elverks personal.

Skylt med information om varning för bakspänning

Skylten varning för bakspänning ska bestå av en vit rektangulär skylt med en kvadratisk gul ruta i vänster övre hörn med en ikon föreställande en triangel med en blixtformad pil och texten VARNING bakspänning. Till höger ett rektangulärt rätt fält med texten Arbete får inte utföras förrän anläggningen frånskiljts från matande nät och produktion. På första raden under rutorna finns två rader med information om frånskiljning av produktion vid och frånskiljd matande nät vid.