Allmänt vid installation av produktions-anläggningar

Allmän information om regler och villkor till dig som ska installera produktionsanläggning av mikroproduktion från sol, vind och vatten.

 • Om elmätaren är placerad inomhus ska uppmärkt brytare för bortkoppling av solcellsanläggningen placeras utomhus, skiss på placering ska bifogas föranmälan.
 • Installation av solcellsanläggningar ska utföras enligt Energiföretagen Sveriges handbok, ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” som ersätter tidigare ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar‐MIKRO”. Anläggningar med högst 63 A huvudsäkring eller 43,5kW effekt definieras som mindre produktionsanläggning. För anläggningar >63 A gäller ”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet‐AMP”.
 • Bilagan föranmälan mikroproduktion som ska bifogas föranmälan finns på foranmalan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Färdiganmälan godkänns inte om bilagan inte är korrekt ifylld.
 • Övriga produktionsanläggningar upp till 1500kW ska utföras enligt Energiföretagen Sveriges handbok, ”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet – AMP”. Det avser främst vindkraft, vars generatorer är direktkopplade mot det allmänna distributionsnätet.
 • Alla produkter ska vara CE‐märkta. Typprovsprotokoll kan lämnas som bilaga i föranmälan.
 • Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt. Detta ger större kundnytta då större mängd av produktionen utnyttjas lokalt i egna anläggningen samtidigt som risken för spänningsproblem minskas.
 • Sker anslutning enfasigt bör inte effekten överstiga 3 kW per fas. Vid användning av enfasiga växelriktare för trefasig anslutning ska dessa vara försedda med godkänt obalansskydd.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå över 25 A kan medföra extra kostnader för förstärkning av kundens elanslutning. Du bör kontakta oss för samråd innan installationsarbetet påbörjas.
 • Alla produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • All utökning av produktionseffekten, kompletteringar och utökning av batterier och solceller ska föregås av en föranmälan samt installeras av behöring elinstallatör. Detta för att bibehålla en god elkvalitet och inte överbelasta elnätet.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Elmätaren måste klara att mäta både konsumtion och produktion. Innan anläggningen tas i drift kan byte krävas. Gamla mätare kan ofta bara mäta i en riktning vilket betyder att det man producerar blir som en förbrukning. Byte av mätare utförs kostnadsfritt av Hofors Elverk AB.
 • Särskild märkning som visar att det finns elproduktion ska finnas vid gruppcentral och i mätarskåpet.
 • Produktionsanläggningen ska inte kunna kopplas upp mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Tänk på att en elproduktionsanläggning löpande måste underhållas för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas. Det är innehavaren av anläggningen som har detta ansvar.
 • Kom ihåg att välja elhandelsföretag och teckna avtal om att sälja överskottsproduktion.